Impostos sobre el capital

Pressupost inicial / hab.

411,47 €

Pressupost inicial

42,63 M€

% execució

99,93 %
Ingrés real són 42,6 M€

% sobre el total del press.

39,62 %

Mitjana ingrés provincial

2,24 M€

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos derivats dels impostos que graven la titularitat d'un patrimoni o increments de valor posats de manifest per la transmissió d'elements integrants d'aquest.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impost sobre successions i donacions 4,41% 1,88 M€
Impost sobre béns immobles (de naturalesa rústica) 0,21% 87.521,02 €
Impost sobre béns immobles (de naturalesa urbana) 77,14% 32,89 M€
Impost sobre béns immobles (de caract. especials) 1,02% 434.140,98 €
Impost sobre vehicles de tracció mecànica 12,52% 5,34 M€
Impt. s/increment valor terrenys naturalesa urbana 4,71% 2,01 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.