Seguretat i mobilitat ciutadana

Pressupost inicial / hab.

111,81 €

Pressupost inicial

11,93 M€

% execució

108,12 %
Despesa real són 12,9 M€

% sobre el total del press.

Mitjana despesa provincial

613.905,13 €

Sobre aquesta partida

Comprèn totes les despeses dels serveis relacionats amb la seguretat i mobilitat ciutadana i aquells que hagi de realitzar l'entitat local per col·laborar amb l'administració general de l'Estat o de la comunitat autònoma en suport dels serveis de protecció i defensa civil, actuacions en cas de calamitats o catàstrofes, prevenció i extinció d'incendis i accions en general destinades a la protecció dels béns de l'entitat local o dels particulars, així com les que facin referència a l'ordenació del trànsit i de l'estacionament de vehicles. Es tipifiquen cinc grups de programes, es distingeixen els que tenen per finalitat la cobertura de despeses generals d'administració associades directament als serveis de seguretat ciutadana i protecció civil. A aquests efectes, s'entén per administració general les activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Seguretat i ordre públic 82,04% 9,79 M€
Ordenació del trànsit i de l'estacionament 16,10% 1,92 M€
Mobilitat urbana 1,86% 222.301,13 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 81,29% 9,7 M€
Despeses corrents en béns i serveis 17,36% 2,07 M€
Transferències corrents 0,11% 13.600 €
Inversions reals 1,24% 147.730 €