Seguretat i mobilitat ciutadana

Pressupost inicial / hab.

108,19 €

Pressupost inicial

11,16 M€

% execució

101,40 %
Despesa real són 11,32 M€

% sobre el total del press.

8,23 %

Mitjana despesa provincial

959.969,04 €

Sobre aquesta partida

Comprèn totes les despeses dels serveis relacionats amb la seguretat i mobilitat ciutadana i aquells que hagi de realitzar l'entitat local per col·laborar amb l'administració general de l'Estat o de la comunitat autònoma en suport dels serveis de protecció i defensa civil, actuacions en cas de calamitats o catàstrofes, prevenció i extinció d'incendis i accions en general destinades a la protecció dels béns de l'entitat local o dels particulars, així com les que facin referència a l'ordenació del trànsit i de l'estacionament de vehicles. Es tipifiquen cinc grups de programes, es distingeixen els que tenen per finalitat la cobertura de despeses generals d'administració associades directament als serveis de seguretat ciutadana i protecció civil. A aquests efectes, s'entén per administració general les activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració gral. de seguretat i protecció civil 1,09% 121.763,81 €
Seguretat i ordre públic 85,77% 9,58 M€
Mobilitat urbana 11,08% 1,24 M€
Protecció civil 2,06% 230.041,67 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 86,70% 9,68 M€
Despeses corrents en béns i serveis 13,20% 1,47 M€
Transferències corrents 0,11% 12.000 €