Serveis socials i promoció social

Pressupost inicial / hab.

55,43 €

Pressupost inicial

5,91 M€

% execució

112,71 %
Despesa real són 6,67 M€

% sobre el total del press.

5,16 %

Mitjana despesa provincial

361.384,53 €

Sobre aquesta partida

S'imputen a aquesta política de despesa els duts a terme per l'entitat local per a desenvolupar l'assistència social primària: la promoció de la igualtat de gènere, promoció i reinserció social de marginats, així com per a la gestió dels serveis socials; prestació de serveis a persones dependents i d'assistència social, residències de gent gran i altres de naturalesa anàloga; l'avaluació i informació de situacions de necessitat social i l'atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió social. També s'inclouran les transferències finalistes a entitats i famílies que col·laborin en la consecució d'aquests fins.
 S'inclouran les despeses corresponents a l'administració general, que correspondran a les activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de serveis socials 27,87% 1,65 M€
Assistència social primària 58,98% 3,49 M€
Promoció social 11,61% 686.381,64 €
Assistència a persones dependents 1,54% 90.963 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 31,27% 1,85 M€
Despeses corrents en béns i serveis 50,29% 2,97 M€
Transferències corrents 18,45% 1,09 M€