Serveis socials i promoció social

Pressupost inicial / hab.

58,24 €

Pressupost inicial

6,24 M€

% execució

92,50 %
Despesa real són 5,78 M€

% sobre el total del press.

6,01 %

Mitjana despesa provincial

241.572,87 €

Sobre aquesta partida

S'imputen a aquesta política de despesa els duts a terme per l'entitat local per a desenvolupar l'assistència social primària: la promoció de la igualtat de gènere, promoció i reinserció social de marginats, així com per a la gestió dels serveis socials; prestació de serveis a persones dependents i d'assistència social, residències de gent gran i altres de naturalesa anàloga; l'avaluació i informació de situacions de necessitat social i l'atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió social. També s'inclouran les transferències finalistes a entitats i famílies que col·laborin en la consecució d'aquests fins.
 S'inclouran les despeses corresponents a l'administració general, que correspondran a les activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de serveis socials 36,77% 2,3 M€
Assistència social primària 53,92% 3,37 M€
Promoció social 7,59% 473.799,42 €
Assistència a persones dependents 1,72% 107.606 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 37,41% 2,34 M€
Despeses corrents en béns i serveis 40,08% 2,5 M€
Transferències corrents 22,51% 1,41 M€