Serveis socials i promoció social

Pressupost inicial / hab.

59,05 €

Pressupost inicial

6,31 M€

% execució

96,03 %
Despesa real són 6,06 M€

% sobre el total del press.

6,29 %

Mitjana despesa provincial

242.122,63 €

Sobre aquesta partida

S'imputen a aquesta política de despesa els duts a terme per l'entitat local per a desenvolupar l'assistència social primària: la promoció de la igualtat de gènere, promoció i reinserció social de marginats, així com per a la gestió dels serveis socials; prestació de serveis a persones dependents i d'assistència social, residències de gent gran i altres de naturalesa anàloga; l'avaluació i informació de situacions de necessitat social i l'atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió social. També s'inclouran les transferències finalistes a entitats i famílies que col·laborin en la consecució d'aquests fins.
 S'inclouran les despeses corresponents a l'administració general, que correspondran a les activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de serveis socials 35,28% 2,22 M€
Assistència social primària 55,50% 3,5 M€
Promoció social 7,51% 473.758,08 €
Assistència a persones dependents 1,71% 107.606 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 37,71% 2,38 M€
Despeses corrents en béns i serveis 39,99% 2,52 M€
Transferències corrents 22,30% 1,41 M€