Cultura

Pressupost inicial / hab.

53,90 €

Pressupost inicial

5,75 M€

% execució

107,45 %
Despesa real són 6,18 M€

% sobre el total del press.

5,02 %

Mitjana despesa provincial

510.899,32 €

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, fins i tot els de caràcter recreatiu.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 S'inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a biblioteques, museus, arxius, cases de la cultura, activitats culturals, d'esplai i temps lliure com llars del jubilat o cases de la joventut; sales d'exposicions, palaus de congressos, parcs zoològics, bandes de música i agrupacions musicals, festes locals de caràcter popular, activitats recreatives en platges, actuacions amb vista a la conservació, promoció i gestió del patrimoni històric-artístic i altres despeses recreatius i culturals ; comunicació, autorització, inspecció i sanció dels espectacles públics; així com les transferències a entitats o famílies que col·laborin en el foment d'aquestes activitats.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de cultura 12,06% 693.636,69 €
Biblioteques i arxius 16,18% 930.520,45 €
Museus i arts plàstiques 19,02% 1,09 M€
Promoció cultural 35,21% 2,03 M€
Arts escèniques 15,45% 888.500 €
Protecció i gestió del patrimoni historicoartístic 2,09% 120.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 17,41% 1 M€
Despeses corrents en béns i serveis 10,96% 630.570,59 €
Transferències corrents 66,64% 3,83 M€
Inversions reals 2,90% 166.984 €
Transferències de capital 2,09% 120.000 €