Cultura

Pressupost inicial / hab.

49,50 €

Pressupost inicial

5,28 M€

% execució

123,89 %
Despesa real són 6,54 M€

% sobre el total del press.

Mitjana despesa provincial

419.744,91 €

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, fins i tot els de caràcter recreatiu.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 S'inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a biblioteques, museus, arxius, cases de la cultura, activitats culturals, d'esplai i temps lliure com llars del jubilat o cases de la joventut; sales d'exposicions, palaus de congressos, parcs zoològics, bandes de música i agrupacions musicals, festes locals de caràcter popular, activitats recreatives en platges, actuacions amb vista a la conservació, promoció i gestió del patrimoni històric-artístic i altres despeses recreatius i culturals ; comunicació, autorització, inspecció i sanció dels espectacles públics; així com les transferències a entitats o famílies que col·laborin en el foment d'aquestes activitats.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de cultura 12,66% 668.779,78 €
Biblioteques i arxius 20,80% 1,1 M€
Museus i arts plàstiques 17,99% 950.072,75 €
Promoció cultural 33,11% 1,75 M€
Arts escèniques 15,44% 815.750 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 24,28% 1,28 M€
Despeses corrents en béns i serveis 10,11% 534.226,17 €
Transferències corrents 62,92% 3,32 M€
Inversions reals 2,69% 141.936,4 €