Cultura

Pressupost inicial / hab.

40,66 €

Pressupost inicial

4,34 M€

% execució

96,96 %
Despesa real són 4,21 M€

% sobre el total del press.

4,33 %

Mitjana despesa provincial

357.127,19 €

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, fins i tot els de caràcter recreatiu.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 S'inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a biblioteques, museus, arxius, cases de la cultura, activitats culturals, d'esplai i temps lliure com llars del jubilat o cases de la joventut; sales d'exposicions, palaus de congressos, parcs zoològics, bandes de música i agrupacions musicals, festes locals de caràcter popular, activitats recreatives en platges, actuacions amb vista a la conservació, promoció i gestió del patrimoni històric-artístic i altres despeses recreatius i culturals ; comunicació, autorització, inspecció i sanció dels espectacles públics; així com les transferències a entitats o famílies que col·laborin en el foment d'aquestes activitats.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de cultura 16,05% 696.869,31 €
Biblioteques i arxius 21,96% 953.458,74 €
Museus i arts plàstiques 17,57% 763.035 €
Promoció cultural 33,27% 1,44 M€
Arts escèniques 11,16% 484.412,5 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 22,35% 970.303,21 €
Despeses corrents en béns i serveis 15,02% 652.120,2 €
Transferències corrents 62,64% 2,72 M€