Cultura

Pressupost inicial / hab.

41,42 €

Pressupost inicial

4,35 M€

% execució

109,67 %
Despesa real són 4,77 M€

% sobre el total del press.

4,05 %

Mitjana despesa provincial

331.149,32 €

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, fins i tot els de caràcter recreatiu.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 S'inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a biblioteques, museus, arxius, cases de la cultura, activitats culturals, d'esplai i temps lliure com llars del jubilat o cases de la joventut; sales d'exposicions, palaus de congressos, parcs zoològics, bandes de música i agrupacions musicals, festes locals de caràcter popular, activitats recreatives en platges, actuacions amb vista a la conservació, promoció i gestió del patrimoni històric-artístic i altres despeses recreatius i culturals ; comunicació, autorització, inspecció i sanció dels espectacles públics; així com les transferències a entitats o famílies que col·laborin en el foment d'aquestes activitats.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de cultura 14,32% 622.398,75 €
Biblioteques i arxius 18,30% 795.361,69 €
Museus i arts plàstiques 18,92% 822.521 €
Promoció cultural 35,80% 1,56 M€
Arts escèniques 12,66% 550.412,5 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 20,07% 872.397,83 €
Despeses corrents en béns i serveis 14,17% 616.062,79 €
Transferències corrents 65,18% 2,83 M€
Inversions reals 0,58% 25.000 €