Cultura

Pressupost inicial / hab.

44,22 €

Pressupost inicial

4,56 M€

% execució

108,33 %
Despesa real són 4,94 M€

% sobre el total del press.

3,36 %

Mitjana despesa provincial

323.095,97 €

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, fins i tot els de caràcter recreatiu.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 S'inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a biblioteques, museus, arxius, cases de la cultura, activitats culturals, d'esplai i temps lliure com llars del jubilat o cases de la joventut; sales d'exposicions, palaus de congressos, parcs zoològics, bandes de música i agrupacions musicals, festes locals de caràcter popular, activitats recreatives en platges, actuacions amb vista a la conservació, promoció i gestió del patrimoni històric-artístic i altres despeses recreatius i culturals ; comunicació, autorització, inspecció i sanció dels espectacles públics; així com les transferències a entitats o famílies que col·laborin en el foment d'aquestes activitats.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de cultura 14,31% 653.161,13 €
Biblioteques i arxius 17,44% 795.890,51 €
Museus i arts plàstiques 16,71% 762.521 €
Promoció cultural 51,54% 2,35 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 18,69% 852.980,81 €
Despeses corrents en béns i serveis 11,84% 540.337,92 €
Transferències corrents 66,20% 3,02 M€
Inversions reals 3,27% 149.000 €