T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local

Pressupost inicial / hab.

30,42 €

Pressupost inicial

3,15 M€

% execució

104,70 %
Ingrés real són 3,3 M€

% sobre el total del press.

2,93 %

Mitjana ingrés provincial

223.298,91 €

Sobre aquesta partida

Ingressos percebuts com a contraprestació a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Taxa d'estacionament de vehicles 0,75% 23.712,21 €
Taxa per entrada de vehicles 37,83% 1,19 M€
T. ús priv. aprof. esp. empr. explot. serv. subm. 46,32% 1,46 M€
Taxa per ocupació de la via pública amb terrasses 4,35% 137.182,63 €
Compensació de Telefònica d'Espanya, S.A. 5,57% 175.731,65 €
Altres taxes per l'ús privatiu del domini públic 5,17% 162.953,49 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.