Cultura

Pressupost inicial / hab.

47,40 €

Pressupost inicial

4,91 M€

% execució

102,74 %
Despesa real són 5,05 M€

% sobre el total del press.

4,56 %

Mitjana despesa provincial

294.462,87 €

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, fins i tot els de caràcter recreatiu.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 S'inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a biblioteques, museus, arxius, cases de la cultura, activitats culturals, d'esplai i temps lliure com llars del jubilat o cases de la joventut; sales d'exposicions, palaus de congressos, parcs zoològics, bandes de música i agrupacions musicals, festes locals de caràcter popular, activitats recreatives en platges, actuacions amb vista a la conservació, promoció i gestió del patrimoni històric-artístic i altres despeses recreatius i culturals ; comunicació, autorització, inspecció i sanció dels espectacles públics; així com les transferències a entitats o famílies que col·laborin en el foment d'aquestes activitats.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de cultura 15,48% 760.150,31 €
Biblioteques i arxius 21,21% 1,04 M€
Museus i arts plàstiques 16,85% 827.521 €
Promoció cultural 46,46% 2,28 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 20,09% 986.821,73 €
Despeses corrents en béns i serveis 16,55% 813.012,93 €
Transferències corrents 61,50% 3,02 M€
Inversions reals 1,85% 91.000 €