Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses

Pressupost inicial / hab.

31,28 €

Pressupost inicial

3,34 M€

% execució

114,58 %
Despesa real són 3,82 M€

% sobre el total del press.

2,91 %

Mitjana despesa provincial

334.814,36 €

Sobre aquesta partida

S'inclouran les despeses de qualsevol naturalesa dels serveis de l'Entitat relacionats amb el comerç o l'activitat comercial.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 Comprendrà, les despeses corresponents a mercats centrals o de minoristes, llotges i a qualsevol altres instal·lacions similars; actuacions en defensa de la competència; control de pesos i mesures i altres de naturalesa anàloga; inspecció i sanció d'establiments.
 S'inclouran també les despeses de qualsevol naturalesa associades al desenvolupament i foment del turisme.
 S'imputaran les despeses de construcció, millora, conservació i funcionament d'establiments hotelers, càmpings, oficines de turisme, edició de fullets, cartells i llibres i campanyes publicitàries. Es recullen també les transferències que es concedeixen a altres entitats públiques o privades, amb destinació al compliment d'aquests fins.
 Finalment, s'inclouran en aquesta política de despesa els destinats al desenvolupament de les petites i mitjanes empreses.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Comerç 8,15% 272.000 €
Ordenació i promoció turística 20,71% 691.180,21 €
Desenvolupament empresarial 56,09% 1,87 M€
Altres actuacions sectorials 15,05% 502.375,93 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses corrents en béns i serveis 27,98% 933.783,97 €
Transferències corrents 38,72% 1,29 M€
Transferències de capital 10,84% 361.755,23 €
Actius financers 22,47% 750.000 €