Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses

Pressupost inicial / hab.

18,43 €

Pressupost inicial

1,97 M€

% execució

174,31 %
Despesa real són 3,43 M€

% sobre el total del press.

Mitjana despesa provincial

262.468,31 €

Sobre aquesta partida

S'inclouran les despeses de qualsevol naturalesa dels serveis de l'Entitat relacionats amb el comerç o l'activitat comercial.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 Comprendrà, les despeses corresponents a mercats centrals o de minoristes, llotges i a qualsevol altres instal·lacions similars; actuacions en defensa de la competència; control de pesos i mesures i altres de naturalesa anàloga; inspecció i sanció d'establiments.
 S'inclouran també les despeses de qualsevol naturalesa associades al desenvolupament i foment del turisme.
 S'imputaran les despeses de construcció, millora, conservació i funcionament d'establiments hotelers, càmpings, oficines de turisme, edició de fullets, cartells i llibres i campanyes publicitàries. Es recullen també les transferències que es concedeixen a altres entitats públiques o privades, amb destinació al compliment d'aquests fins.
 Finalment, s'inclouran en aquesta política de despesa els destinats al desenvolupament de les petites i mitjanes empreses.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Ordenació i promoció turística 29,88% 587.503,18 €
Desenvolupament empresarial 54,43% 1,07 M€
Altres actuacions sectorials 15,69% 308.535,28 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses corrents en béns i serveis 38,47% 756.295,07 €
Transferències corrents 57,65% 1,13 M€
Transferències de capital 3,88% 76.291,95 €