Infraestructures

Pressupost inicial / hab.

1,22 €

Pressupost inicial

126.556,19 €

% execució

65,12 %
Despesa real són 82.419,63 €

% sobre el total del press.

0,12 %

Mitjana despesa provincial

80.893,84 €

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses de tota índole tendents a la creació, millora i manteniment de les infraestructures bàsiques no incloses en polítiques de despesa anteriors.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 S'han d'aplicar a aquesta política de despesa totes les d'inversió destinats a la construcció i millora de carreteres i camins veïnals a càrrec de l'entitat local i altres despeses complementàries dels anteriors, com ponts, viaductes, senyalització o abalisament, així com despeses relatives a estudis i serveis d'assistència tècnica que resultin necessaris. Pel que fa a recursos hidràulics s'inclouran despeses en obres de captació, acumulació i canalització fins a l'inici de la xarxa de distribució urbana i altres de similar naturalesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Camins veïnals 100,00% 126.556,19 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses corrents en béns i serveis 60,49% 76.556,19 €
Inversions reals 39,51% 50.000 €