Inversions reals

Pressupost inicial / hab.

73,30 €

Pressupost inicial

7,82 M€

% execució

339,46 %
Despesa real són 26,55 M€

% sobre el total del press.

6,83 %

Mitjana despesa provincial

344.528,65 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses a realitzar directament per les entitats locals o els seus organismes autònoms destinats a la creació d'infraestructures i a la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per al funcionament dels serveis i aquelles altres despeses que tinguin caràcter amortitzable. En general, seran imputables a aquest capítol les despeses previstes en els annexos d'inversions reals que s'uneixin als pressupostos generals de les entitats locals.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Inversió nova infraest. i béns destinats ús gral. 18,65% 1,46 M€
Inversions reposició infraest. i béns ús general 60,94% 4,77 M€
Inversió nova associada a func. operatiu serveis 9,23% 722.177,08 €
Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis 7,08% 554.000 €
Despeses en inversions de caràcter immaterial 4,09% 319.847 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.