Inversions reals

Pressupost inicial / hab.

42,99 €

Pressupost inicial

4,45 M€

% execució

26,63 %
Despesa real són 1,19 M€

% sobre el total del press.

4,14 %

Mitjana despesa provincial

127.396,73 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses a realitzar directament per les entitats locals o els seus organismes autònoms destinats a la creació d'infraestructures i a la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per al funcionament dels serveis i aquelles altres despeses que tinguin caràcter amortitzable. En general, seran imputables a aquest capítol les despeses previstes en els annexos d'inversions reals que s'uneixin als pressupostos generals de les entitats locals.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Inversió nova infraest. i béns destinats ús gral. 10,67% 475.095,8 €
Inversions reposició infraest. i béns ús general 9,09% 404.976,3 €
Inversió nova associada a func. operatiu serveis 8,05% 358.484,49 €
Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis 65,05% 2,9 M€
Despeses en inversions de caràcter immaterial 7,15% 318.283,59 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.