Administració financera i tributària

Pressupost inicial / hab.

81,19 €

Pressupost inicial

8,66 M€

% execució

84,76 %
Despesa real són 7,34 M€

% sobre el total del press.

Mitjana despesa provincial

282.851,14 €

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou totes les despeses corresponents a l'administració financera de l'entitat local.
 S'imputaran les despeses generals dels serveis d'economia i hisenda; planificació i pressupostos i fiscalitat; control intern i comptabilitat i comptes generals; gestió de la tresoreria; gestió del patrimoni, comptabilitat patrimonial i rendició de comptes; gestió, inspecció i recaptació de tributs, formació i actualització de padrons fiscals; òrgans de resolució de reclamacions economicoadministratives i de defensa al contribuent i altres despeses relacionades amb l'activitat econòmica i financera de l'entitat.
 Així mateix s'inclouen les despeses referents a la construcció, millora i conservació, inclosa l'adquisició de terrenys i d'edificis oficials d'ús múltiple.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Política econòmica i fiscal 37,51% 3,25 M€
Gestió del sistema tributari 1,42% 122.963,51 €
Gestió del patrimoni 61,07% 5,29 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 58,66% 5,08 M€
Despeses corrents en béns i serveis 6,73% 583.196,01 €
Inversions reals 34,61% 3 M€