Administració financera i tributària

Pressupost inicial / hab.

84,99 €

Pressupost inicial

9,11 M€

% execució

109,47 %
Despesa real són 9,97 M€

% sobre el total del press.

8,76 %

Mitjana despesa provincial

279.047,61 €

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou totes les despeses corresponents a l'administració financera de l'entitat local.
 S'imputaran les despeses generals dels serveis d'economia i hisenda; planificació i pressupostos i fiscalitat; control intern i comptabilitat i comptes generals; gestió de la tresoreria; gestió del patrimoni, comptabilitat patrimonial i rendició de comptes; gestió, inspecció i recaptació de tributs, formació i actualització de padrons fiscals; òrgans de resolució de reclamacions economicoadministratives i de defensa al contribuent i altres despeses relacionades amb l'activitat econòmica i financera de l'entitat.
 Així mateix s'inclouen les despeses referents a la construcció, millora i conservació, inclosa l'adquisició de terrenys i d'edificis oficials d'ús múltiple.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Política econòmica i fiscal 35,04% 3,19 M€
Gestió del sistema tributari 1,00% 91.305,75 €
Gestió del patrimoni 63,96% 5,83 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 56,77% 5,17 M€
Despeses corrents en béns i serveis 5,79% 527.267,52 €
Inversions reals 37,45% 3,41 M€