Administració financera i tributària

Pressupost inicial / hab.

53,55 €

Pressupost inicial

5,62 M€

% execució

102,04 %
Despesa real són 5,73 M€

% sobre el total del press.

5,24 %

Mitjana despesa provincial

313.516,53 €

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou totes les despeses corresponents a l'administració financera de l'entitat local.
 S'imputaran les despeses generals dels serveis d'economia i hisenda; planificació i pressupostos i fiscalitat; control intern i comptabilitat i comptes generals; gestió de la tresoreria; gestió del patrimoni, comptabilitat patrimonial i rendició de comptes; gestió, inspecció i recaptació de tributs, formació i actualització de padrons fiscals; òrgans de resolució de reclamacions economicoadministratives i de defensa al contribuent i altres despeses relacionades amb l'activitat econòmica i financera de l'entitat.
 Així mateix s'inclouen les despeses referents a la construcció, millora i conservació, inclosa l'adquisició de terrenys i d'edificis oficials d'ús múltiple.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Política econòmica i fiscal 56,27% 3,16 M€
Gestió del sistema tributari 1,52% 85.680 €
Gestió del patrimoni 42,20% 2,37 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 87,08% 4,89 M€
Despeses corrents en béns i serveis 10,69% 601.069,15 €
Inversions reals 2,22% 125.000 €