Administració financera i tributària

Pressupost inicial / hab.

61,09 €

Pressupost inicial

6,3 M€

% execució

89,53 %
Despesa real són 5,64 M€

% sobre el total del press.

4,65 %

Mitjana despesa provincial

308.895,66 €

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou totes les despeses corresponents a l'administració financera de l'entitat local.
 S'imputaran les despeses generals dels serveis d'economia i hisenda; planificació i pressupostos i fiscalitat; control intern i comptabilitat i comptes generals; gestió de la tresoreria; gestió del patrimoni, comptabilitat patrimonial i rendició de comptes; gestió, inspecció i recaptació de tributs, formació i actualització de padrons fiscals; òrgans de resolució de reclamacions economicoadministratives i de defensa al contribuent i altres despeses relacionades amb l'activitat econòmica i financera de l'entitat.
 Així mateix s'inclouen les despeses referents a la construcció, millora i conservació, inclosa l'adquisició de terrenys i d'edificis oficials d'ús múltiple.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Política econòmica i fiscal 60,94% 3,84 M€
Gestió del sistema tributari 1,64% 103.192,29 €
Gestió del patrimoni 37,43% 2,36 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 78,60% 4,96 M€
Despeses corrents en béns i serveis 9,54% 601.381,44 €
Inversions reals 11,86% 748.000 €