Administració financera i tributària

Pressupost inicial / hab.

57,31 €

Pressupost inicial

5,94 M€

% execució

126,13 %
Despesa real són 7,49 M€

% sobre el total del press.

5,52 %

Mitjana despesa provincial

334.755,87 €

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou totes les despeses corresponents a l'administració financera de l'entitat local.
 S'imputaran les despeses generals dels serveis d'economia i hisenda; planificació i pressupostos i fiscalitat; control intern i comptabilitat i comptes generals; gestió de la tresoreria; gestió del patrimoni, comptabilitat patrimonial i rendició de comptes; gestió, inspecció i recaptació de tributs, formació i actualització de padrons fiscals; òrgans de resolució de reclamacions economicoadministratives i de defensa al contribuent i altres despeses relacionades amb l'activitat econòmica i financera de l'entitat.
 Així mateix s'inclouen les despeses referents a la construcció, millora i conservació, inclosa l'adquisició de terrenys i d'edificis oficials d'ús múltiple.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Política econòmica i fiscal 52,55% 3,12 M€
Gestió del sistema tributari 1,43% 85.000 €
Gestió del patrimoni 46,02% 2,73 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 81,87% 4,86 M€
Despeses corrents en béns i serveis 10,05% 596.959,32 €
Inversions reals 8,08% 479.701,79 €