Seguretat i mobilitat ciutadana

Pressupost inicial / hab.

109,41 €

Pressupost inicial

11,73 M€

% execució

95,75 %
Despesa real són 11,23 M€

% sobre el total del press.

11,28 %

Mitjana despesa provincial

749.902,91 €

Sobre aquesta partida

Comprèn totes les despeses dels serveis relacionats amb la seguretat i mobilitat ciutadana i aquells que hagi de realitzar l'entitat local per col·laborar amb l'administració general de l'Estat o de la comunitat autònoma en suport dels serveis de protecció i defensa civil, actuacions en cas de calamitats o catàstrofes, prevenció i extinció d'incendis i accions en general destinades a la protecció dels béns de l'entitat local o dels particulars, així com les que facin referència a l'ordenació del trànsit i de l'estacionament de vehicles. Es tipifiquen cinc grups de programes, es distingeixen els que tenen per finalitat la cobertura de despeses generals d'administració associades directament als serveis de seguretat ciutadana i protecció civil. A aquests efectes, s'entén per administració general les activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Seguretat i ordre públic 84,44% 9,9 M€
Ordenació del trànsit i de l'estacionament 13,54% 1,59 M€
Mobilitat urbana 2,02% 237.459,58 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 82,62% 9,69 M€
Despeses corrents en béns i serveis 17,26% 2,03 M€
Transferències corrents 0,12% 13.600 €