En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 28 març 2023.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

1.229,9 €
Pressupost per habitant actual: 1.361,77 €

Pressupost inicial

131,28 M€
Pressupost actual: 145,36 M€

Execució

17% del pressupost actual

Habitants

106.741
* dades del 2022

Deute

1 €
* a final del 2022

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 11.450.000,00 € 8,72%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 14.835.937,96 € 11,30%
Habitatge i urbanisme 8.968.656,34 € 6,83%
Benestar comunitari 21.158.859,03 € 16,12%
Medi ambient 3.976.030,53 € 3,03%
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 0,00 € 0,00%
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 259.965,62 € 0,20%
Serveis socials i promoció social 12.592.948,14 € 9,59%
Foment de l'ocupació 0,00 € 0,00%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 1.330.965,21 € 1,01%
Educació 10.463.833,59 € 7,97%
Cultura 6.169.279,67 € 4,70%
Esport 4.059.493,49 € 3,09%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 4.402.227,01 € 3,35%
Transport públic 1.973.736,50 € 1,50%
Infraestructures 77.315,44 € 0,06%
Altres actuacions de caràcter econòmic 3.841.300,68 € 2,93%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 1.519.156,18 € 1,16%
Serveis de caràcter general 13.023.318,19 € 9,92%
Administració financera i tributària 11.178.056,74 € 8,51%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 28 març 2023.

Ingressos
4%
Despesa
17%

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 55.390.917,26 € 518,93 € 42,19 %
Impostos indirectes 4.429.775,15 € 41,50 € 3,37 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 23.636.490,36 € 221,44 € 18,00 %
Transferències corrents 34.840.599,55 € 326,40 € 26,54 %
Ingressos patrimonials 120.000,00 € 1,12 € 0,09 %
Alienació d'inversions reals 0,00 € 0,00 € 0,00 %
Transferències de capital 0,00 € 0,00 € 0,00 %
Actius financers 193.298,00 € 1,81 € 0,15 %
Passius financers 12.670.000,00 € 118,70 € 9,65 %
Total 131.281.080,32 € 1.229,90 €

Cerca una partida específica