En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 26 novembre 2022.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

1.284,37 €
Pressupost per habitant actual: 1.511,39 €

Pressupost inicial

136,36 M€
Pressupost actual: 160,46 M€

Execució

39% del pressupost actual

Habitants

106.168
* dades del 2020

Deute

93,07 M€
* a final del 2020

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 13.780.000,00 € 10,11%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 13.636.805,76 € 10,00%
Habitatge i urbanisme 19.045.037,04 € 13,97%
Benestar comunitari 20.459.315,69 € 15,00%
Medi ambient 3.707.370,85 € 2,72%
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 0,00 € 0,00%
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 259.965,62 € 0,19%
Serveis socials i promoció social 11.296.666,47 € 8,28%
Foment de l'ocupació 0,00 € 0,00%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 1.171.921,37 € 0,86%
Educació 10.089.831,71 € 7,40%
Cultura 5.599.191,85 € 4,11%
Esport 4.367.574,37 € 3,20%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 3.002.132,70 € 2,20%
Transport públic 1.911.207,32 € 1,40%
Infraestructures 207.315,44 € 0,15%
Altres actuacions de caràcter econòmic 3.860.922,75 € 2,83%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 1.423.010,52 € 1,04%
Serveis de caràcter general 12.113.485,82 € 8,88%
Administració financera i tributària 10.427.613,26 € 7,65%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 26 novembre 2022.

Ingressos
55%
Despesa
39%

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 55.082.060,65 € 518,82 € 40,39 %
Impostos indirectes 5.384.256,96 € 50,71 € 3,95 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 23.635.878,77 € 222,63 € 17,33 %
Transferències corrents 31.549.483,92 € 297,17 € 23,14 %
Ingressos patrimonials 120.000,00 € 1,13 € 0,09 %
Alienació d'inversions reals 0,00 € 0,00 € 0,00 %
Transferències de capital 0,00 € 0,00 € 0,00 %
Actius financers 1.057.688,24 € 9,96 € 0,78 %
Passius financers 19.530.000,00 € 183,95 € 14,32 %
Total 136.359.368,54 € 1.284,37 €

Cerca una partida específica