Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 59.667.001,36 € 550,03 € 40,05 %
Impostos indirectes 4.932.767,52 € 45,47 € 3,31 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 26.810.305,09 € 247,15 € 18,00 %
Transferències corrents 36.136.599,57 € 333,12 € 24,26 %
Ingressos patrimonials 620.000,00 € 5,72 € 0,42 %
Alienació d'inversions reals 7.176.277,66 € 66,15 € 4,82 %
Transferències de capital 2.269.954,87 € 20,93 € 1,52 %
Passius financers 11.369.209,00 € 104,81 € 7,63 %
Total 148.982.115,07 € 1.373,37 €

Cerca una partida específica