Taxes, preus públics i altres ingressos

Pressupost inicial / hab.

247,15 €
Pressupost actual / hab.: 248,14 €

Pressupost inicial

26,81 M€
Pressupost actual: 26,92 M€

% execució

-0,19 %
Ingrés real són -50.071,46 €

% sobre el total del press.

18,07 %

Mitjana ingrés provincial

26,81 M€

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics 36,17% 9,7 M€
T. prestació serveis públics carac. social i pref. 0,06% 15.197,93 €
Taxes per activitats de competència local 7,14% 1,91 M€
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local 17,76% 4,76 M€
Preus públics 13,75% 3,69 M€
Reintegraments d'operacions corrents 0,11% 30.000 €
Altres ingressos 25,02% 6,71 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.