Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 49.108.350,47 € 474,58 € 44,56 %
Impostos indirectes 3.268.477,08 € 31,59 € 2,97 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 21.439.543,66 € 207,19 € 19,45 %
Transferències corrents 24.904.427,58 € 240,68 € 22,60 %
Ingressos patrimonials 240.000,00 € 2,32 € 0,22 %
Alienació d'inversions reals 0,00 € 0,00 € 0,00 %
Transferències de capital 5.242.956,00 € 50,67 € 4,76 %
Actius financers 3.015.832,24 € 29,14 € 2,74 %
Passius financers 3.000.000,00 € 28,99 € 2,72 %
Total 110.219.587,03 € 1.065,16 €

Cerca una partida específica