En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 09 abril 2024.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

1.065,16 €
Pressupost per habitant actual: 1.235,86 €

Pressupost inicial

110,22 M€
Pressupost actual: 127,88 M€

Execució

90% del pressupost actual

Habitants

103.477

Capacitat d'autofinançament

74.59 %
0,07 % més vs 2017

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 10.955.000,00 € 9,94%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 11.333.806,17 € 10,28%
Habitatge i urbanisme 5.078.532,86 € 4,61%
Benestar comunitari 17.839.769,65 € 16,19%
Medi ambient 3.072.554,69 € 2,79%
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 0,00 € 0,00%
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 318.240,00 € 0,29%
Serveis socials i promoció social 9.012.033,62 € 8,18%
Foment de l'ocupació 0,00 € 0,00%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 5.936.304,67 € 5,39%
Educació 9.110.655,41 € 8,27%
Cultura 5.249.862,77 € 4,76%
Esport 2.859.710,86 € 2,59%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 6.668.863,29 € 6,05%
Transport públic 1.491.207,32 € 1,35%
Infraestructures 76.556,19 € 0,07%
Altres actuacions de caràcter econòmic 2.688.257,32 € 2,44%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 2.133.144,45 € 1,94%
Serveis de caràcter general 9.837.896,70 € 8,93%
Administració financera i tributària 6.557.191,06 € 5,95%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 09 abril 2024.

Ingressos
93%
Despesa
90%

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 49.108.350,47 € 474,58 € 44,56 %
Impostos indirectes 3.268.477,08 € 31,59 € 2,97 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 21.439.543,66 € 207,19 € 19,45 %
Transferències corrents 24.904.427,58 € 240,68 € 22,60 %
Ingressos patrimonials 240.000,00 € 2,32 € 0,22 %
Alienació d'inversions reals 0,00 € 0,00 € 0,00 %
Transferències de capital 5.242.956,00 € 50,67 € 4,76 %
Actius financers 3.015.832,24 € 29,14 € 2,74 %
Passius financers 3.000.000,00 € 28,99 € 2,72 %
Total 110.219.587,03 € 1.065,16 €