En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 27 febrer 2024.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

1.163,64 €
Pressupost per habitant actual: 1.334,6 €

Pressupost inicial

123,54 M€
Pressupost actual: 141,69 M€

Execució

81% del pressupost actual

Habitants

106.168

Capacitat d'autofinançament

73.78 %
1,09 % menys vs 2019

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 11.145.125,34 € 9,02%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 11.814.182,01 € 9,56%
Habitatge i urbanisme 6.749.916,66 € 5,46%
Benestar comunitari 20.532.767,00 € 16,62%
Medi ambient 3.836.854,09 € 3,11%
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 0,00 € 0,00%
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 318.240,00 € 0,26%
Serveis socials i promoció social 9.207.043,79 € 7,45%
Foment de l'ocupació 0,00 € 0,00%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 5.942.894,67 € 4,81%
Educació 9.696.529,87 € 7,85%
Cultura 5.616.221,78 € 4,55%
Esport 3.338.800,86 € 2,70%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 6.587.462,86 € 5,33%
Transport públic 1.711.207,00 € 1,39%
Infraestructures 198.556,19 € 0,16%
Altres actuacions de caràcter econòmic 4.674.600,30 € 3,78%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 2.133.144,45 € 1,73%
Serveis de caràcter general 11.109.935,93 € 8,99%
Administració financera i tributària 8.927.587,51 € 7,23%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 27 febrer 2024.

Ingressos
88%
Despesa
81%

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 53.351.395,32 € 502,52 € 43,19 %
Impostos indirectes 3.816.606,05 € 35,95 € 3,09 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 23.593.036,13 € 222,22 € 19,10 %
Transferències corrents 28.532.778,18 € 268,75 € 23,10 %
Ingressos patrimonials 161.000,00 € 1,52 € 0,13 %
Alienació d'inversions reals 0,00 € 0,00 € 0,00 %
Transferències de capital 5.048.956,00 € 47,56 € 4,09 %
Actius financers 2.537.298,63 € 23,90 € 2,05 %
Passius financers 6.500.000,00 € 61,22 € 5,26 %
Total 123.541.070,31 € 1.163,64 €