En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 27 febrer 2024.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

1.398,64 €
Pressupost per habitant actual: 1.620,28 €

Pressupost inicial

148,37 M€
Pressupost actual: 171,89 M€

Execució

78% del pressupost actual

Habitants

106.084

Capacitat d'autofinançament

73.44 %
0,46 % menys vs 2020

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 13.622.284,00 € 9,18%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 13.323.096,67 € 8,98%
Habitatge i urbanisme 7.275.318,16 € 4,90%
Benestar comunitari 19.938.144,15 € 13,44%
Medi ambient 3.434.901,74 € 2,32%
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 0,00 € 0,00%
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 259.965,62 € 0,18%
Serveis socials i promoció social 10.628.369,76 € 7,16%
Foment de l'ocupació 0,00 € 0,00%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 1.090.641,84 € 0,74%
Educació 10.499.861,57 € 7,08%
Cultura 5.941.728,29 € 4,00%
Esport 4.425.940,76 € 2,98%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 28.768.320,29 € 19,39%
Transport públic 1.911.207,32 € 1,29%
Infraestructures 77.315,44 € 0,05%
Altres actuacions de caràcter econòmic 3.429.436,92 € 2,31%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 1.517.703,64 € 1,02%
Serveis de caràcter general 13.911.771,46 € 9,38%
Administració financera i tributària 8.317.515,79 € 5,61%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 27 febrer 2024.

Ingressos
88%
Despesa
78%

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 55.689.003,27 € 524,54 € 37,53 %
Impostos indirectes 3.808.074,67 € 35,87 € 2,57 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 23.362.700,64 € 220,05 € 15,75 %
Transferències corrents 29.809.044,11 € 280,77 € 20,09 %
Ingressos patrimonials 161.000,00 € 1,52 € 0,11 %
Alienació d'inversions reals 0,00 € 0,00 € 0,00 %
Transferències de capital 0,00 € 0,00 € 0,00 %
Actius financers 1.342.199,96 € 12,64 € 0,90 %
Passius financers 34.201.500,77 € 322,15 € 23,05 %
Total 148.373.523,42 € 1.398,64 €

Cerca una partida específica