Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 55.689.003,27 € 524,54 € 37,53 %
Impostos indirectes 3.808.074,67 € 35,87 € 2,57 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 23.362.700,64 € 220,05 € 15,75 %
Transferències corrents 29.809.044,11 € 280,77 € 20,09 %
Ingressos patrimonials 161.000,00 € 1,52 € 0,11 %
Alienació d'inversions reals 0,00 € 0,00 € 0,00 %
Transferències de capital 0,00 € 0,00 € 0,00 %
Actius financers 1.342.199,96 € 12,64 € 0,90 %
Passius financers 34.201.500,77 € 322,15 € 23,05 %
Total 148.373.523,42 € 1.397,54 €

Cerca una partida específica