Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 37.654.176,01 € 354,67 € 30,48 %
Despeses corrents en béns i serveis 41.444.334,62 € 390,37 € 33,55 %
Despeses financeres 360.000,00 € 3,39 € 0,29 %
Transferències corrents 16.422.473,34 € 154,68 € 13,29 %
Fons de contingència i altres imprevistos 1.500.000,00 € 14,13 € 1,21 %
Inversions reals 6.500.000,00 € 61,22 € 5,26 %
Transferències de capital 8.864.961,00 € 83,50 € 7,18 %
Actius financers 0,00 € 0,00 € 0,00 %
Passius financers 10.795.125,34 € 101,68 € 8,74 %
Total 123.541.070,31 € 1.163,64 €

Cerca una partida específica