Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 49.108.350,47 € 470,51 € 45,88 %
Impostos indirectes 3.268.477,08 € 31,32 € 3,05 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 21.439.543,66 € 205,41 € 20,03 %
Transferències corrents 24.904.427,58 € 238,61 € 23,27 %
Ingressos patrimonials 240.000,00 € 2,30 € 0,22 %
Alienació d'inversions reals 0,00 € 0,00 € 0,00 %
Transferències de capital 5.048.956,00 € 48,37 € 4,72 %
Actius financers 3.015.832,24 € 28,89 € 2,82 %
Passius financers 0,00 € 0,00 € 0,00 %
Total 107.025.587,03 € 1.025,41 €

Cerca una partida específica