En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 26 novembre 2022.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

1.023,35 €
Pressupost per habitant actual: 1.227,61 €

Pressupost inicial

106,81 M€
Pressupost actual: 128,13 M€

Execució

90% del pressupost actual

Habitants

104.373

Deute

155,57 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 10.955.000,00 € 10,26%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 11.058.708,17 € 10,35%
Habitatge i urbanisme 3.379.235,86 € 3,16%
Benestar comunitari 17.839.769,65 € 16,70%
Medi ambient 2.975.554,69 € 2,79%
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 0,00 € 0,00%
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 318.240,00 € 0,30%
Serveis socials i promoció social 9.012.033,62 € 8,44%
Foment de l'ocupació 0,00 € 0,00%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 5.914.964,67 € 5,54%
Educació 9.100.955,41 € 8,52%
Cultura 5.176.264,77 € 4,85%
Esport 2.859.710,86 € 2,68%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 6.649.463,29 € 6,23%
Transport públic 1.491.207,32 € 1,40%
Infraestructures 76.556,19 € 0,07%
Altres actuacions de caràcter econòmic 2.479.222,32 € 2,32%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 2.133.144,45 € 2,00%
Serveis de caràcter general 9.716.293,70 € 9,10%
Administració financera i tributària 5.673.661,06 € 5,31%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 26 novembre 2022.

Ingressos
90%
Despesa
90%

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 49.108.350,47 € 470,51 € 45,88 %
Impostos indirectes 3.268.477,08 € 31,32 € 3,05 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 21.439.543,66 € 205,41 € 20,03 %
Transferències corrents 24.904.427,58 € 238,61 € 23,27 %
Ingressos patrimonials 240.000,00 € 2,30 € 0,22 %
Alienació d'inversions reals 0,00 € 0,00 € 0,00 %
Transferències de capital 5.048.956,00 € 48,37 € 4,72 %
Actius financers 3.015.832,24 € 28,89 € 2,82 %
Passius financers 0,00 € 0,00 € 0,00 %
Total 107.025.587,03 € 1.025,41 €