Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 53.351.395,32 € 502,52 € 43,19 %
Impostos indirectes 3.816.606,05 € 35,95 € 3,09 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 23.593.036,13 € 222,22 € 19,10 %
Transferències corrents 28.532.778,18 € 268,75 € 23,10 %
Ingressos patrimonials 161.000,00 € 1,52 € 0,13 %
Alienació d'inversions reals 0,00 € 0,00 € 0,00 %
Transferències de capital 5.048.956,00 € 47,56 € 4,09 %
Actius financers 2.537.298,63 € 23,90 € 2,05 %
Passius financers 6.500.000,00 € 61,22 € 5,26 %
Total 123.541.070,31 € 1.163,64 €

Cerca una partida específica