Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 55.082.060,65 € 516,03 € 40,39 %
Impostos indirectes 5.384.256,96 € 50,44 € 3,95 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 23.635.878,77 € 221,43 € 17,33 %
Transferències corrents 31.549.483,92 € 295,57 € 23,14 %
Ingressos patrimonials 120.000,00 € 1,12 € 0,09 %
Alienació d'inversions reals 0,00 € 0,00 € 0,00 %
Transferències de capital 0,00 € 0,00 € 0,00 %
Actius financers 1.057.688,24 € 9,91 € 0,78 %
Passius financers 19.530.000,00 € 182,97 € 14,32 %
Total 136.359.368,54 € 1.277,48 €