Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 39.054.308,74 € 367,85 € 26,32 %
Despeses corrents en béns i serveis 41.632.327,32 € 392,14 € 28,06 %
Despeses financeres 718.853,00 € 6,77 € 0,48 %
Transferències corrents 17.124.928,34 € 161,30 € 11,54 %
Fons de contingència i altres imprevistos 2.041.421,00 € 19,23 € 1,38 %
Inversions reals 8.500.000,00 € 80,06 € 5,73 %
Transferències de capital 26.388.254,02 € 248,55 € 17,79 %
Actius financers 0,00 € 0,00 € 0,00 %
Passius financers 12.913.431,00 € 121,63 € 8,70 %
Total 148.373.523,42 € 1.397,54 €

Cerca una partida específica