T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local

Pressupost inicial / hab.

36,06 €
Pressupost actual / hab.: 38,52 €

Pressupost inicial

3,85 M€
Pressupost actual: 4,11 M€

% execució

115,57 %
Ingrés real són 4,75 M€

% sobre el total del press.

3,02 %

Mitjana ingrés provincial

3,85 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos percebuts com a contraprestació a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Taxa d'estacionament de vehicles 1,09% 41.773,21 €
Taxa per entrada de vehicles 46,56% 1,79 M€
T. ús priv. aprof. esp. empr. explot. serv. subm. 37,76% 1,45 M€
Taxa per ocupació de la via pública amb terrasses 4,64% 178.425,48 €
Compensació de Telefònica d'Espanya, S.A. 6,49% 250.000 €
Altres taxes per l'ús privatiu del domini públic 3,47% 133.386,69 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.