Inversions reals

Pressupost inicial / hab.

48,30 €

Pressupost inicial

5,15 M€

% execució

403,71 %
Despesa real són 20,81 M€

% sobre el total del press.

Mitjana despesa provincial

198.291,14 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses a realitzar directament per les entitats locals o els seus organismes autònoms destinats a la creació d'infraestructures i a la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per al funcionament dels serveis i aquelles altres despeses que tinguin caràcter amortitzable. En general, seran imputables a aquest capítol les despeses previstes en els annexos d'inversions reals que s'uneixin als pressupostos generals de les entitats locals.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Inversió nova infraest. i béns destinats ús gral. 24,07% 1,24 M€
Inversions reposició infraest. i béns ús general 3,19% 164.302,58 €
Inversió nova associada a func. operatiu serveis 58,33% 3,01 M€
Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis 9,14% 470.900 €
Despeses en inversions de caràcter immaterial 5,28% 271.869,95 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.