Inversions reals

Pressupost inicial / hab.

0,00 €
Pressupost actual / hab.: 139,01 €

Pressupost inicial

0 €
Pressupost actual: 14,51 M€

% execució

33,59 %
Despesa real són 4,87 M€

% sobre el total del press.

13,58 %

Mitjana despesa provincial

0 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses a realitzar directament per les entitats locals o els seus organismes autònoms destinats a la creació d'infraestructures i a la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per al funcionament dels serveis i aquelles altres despeses que tinguin caràcter amortitzable. En general, seran imputables a aquest capítol les despeses previstes en els annexos d'inversions reals que s'uneixin als pressupostos generals de les entitats locals.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Inversió nova infraest. i béns destinats ús gral. NaN% 0 €
Inversions reposició infraest. i béns ús general NaN% 0 €
Inversió nova associada a func. operatiu serveis NaN% 0 €
Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis NaN% 0 €
Despeses en inversions de caràcter immaterial NaN% 0 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.