Serveis de caràcter general

Pressupost inicial / hab.

94,22 €

Pressupost inicial

9,89 M€

% execució

96,60 %
Despesa real són 9,55 M€

% sobre el total del press.

9,22 %

Mitjana despesa provincial

895.575,45 €

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses d'aquells serveis que serveixen o donen suport a tots els altres de l'entitat local.
 S'imputaran, per tant, a aquesta política de despesa les d'oficina i dependències generals; informació, publicacions, registre i relacions; desenvolupaments i suports informàtics de caràcter intern; coordinació i control general: arxiu, organització i mètodes, racionalització i mecanització; administració de personal; eleccions; atenció i participació ciutadana, parc mòbil, amb exclusió dels vehicles afectats a serveis determinats que s'imputaran a la corresponent rúbrica i despeses d'assessorament i defensa dels interessos de l'entitat.
 Aquesta política de despesa integrarà les derivades d'activitats relacionades amb l'elaboració d'informació bàsica de caràcter general i sèries estadístiques sobre els diferents serveis de l'entitat local.
 S'imputaran, així mateix, les despeses referents a gabinets d'estudi i informació i documentació de caràcter general.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general 76,58% 7,57 M€
Coord. organització institucional entitats locals 4,19% 414.677 €
Participació ciutadana 18,33% 1,81 M€
Atenció als ciutadans 0,76% 75.251,33 €
Imprevistos i funcions no classificades 0,13% 12.707 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 53,21% 5,26 M€
Despeses corrents en béns i serveis 44,03% 4,35 M€
Transferències corrents 2,63% 260.455 €
Fons de contingència i altres imprevistos 0,13% 12.707 €