Administració financera i tributària

Pressupost inicial / hab.

53,30 €

Pressupost inicial

5,69 M€

% execució

100,00 %
Despesa real són 5,69 M€

% sobre el total del press.

5,68 %

Mitjana despesa provincial

259.261,45 €

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou totes les despeses corresponents a l'administració financera de l'entitat local.
 S'imputaran les despeses generals dels serveis d'economia i hisenda; planificació i pressupostos i fiscalitat; control intern i comptabilitat i comptes generals; gestió de la tresoreria; gestió del patrimoni, comptabilitat patrimonial i rendició de comptes; gestió, inspecció i recaptació de tributs, formació i actualització de padrons fiscals; òrgans de resolució de reclamacions economicoadministratives i de defensa al contribuent i altres despeses relacionades amb l'activitat econòmica i financera de l'entitat.
 Així mateix s'inclouen les despeses referents a la construcció, millora i conservació, inclosa l'adquisició de terrenys i d'edificis oficials d'ús múltiple.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Política econòmica i fiscal 53,03% 3,02 M€
Gestió del sistema tributari 1,58% 90.000 €
Gestió del patrimoni 45,38% 2,58 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 86,51% 4,92 M€
Despeses corrents en béns i serveis 8,22% 467.758,85 €
Inversions reals 5,27% 300.000 €