Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 41.889.240,00 € 392,56 € 36,57 %
Impostos indirectes 3.896.330,00 € 36,51 € 3,40 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 26.029.510,68 € 243,93 € 22,73 %
Transferències corrents 21.502.926,55 € 201,51 € 18,77 %
Ingressos patrimonials 6.619.366,91 € 62,03 € 5,78 %
Transferències de capital 5.844.680,50 € 54,77 € 5,10 %
Passius financers 8.750.000,00 € 82,00 € 7,64 %
Total 114.532.054,64 € 1.074,19 €

Cerca una partida específica