En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 09 abril 2024.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

1.074,19 €
Pressupost per habitant actual: 1.074,19 €

Pressupost inicial

114,53 M€
Pressupost actual: 114,53 M€

Execució

120% del pressupost actual

Habitants

106.622

Capacitat d'autofinançament

71.86 %
Inf % més vs 2009

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 10.600.000,00 € 9,26%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 10.332.704,31 € 9,02%
Habitatge i urbanisme 9.026.671,66 € 7,88%
Benestar comunitari 16.560.332,97 € 14,46%
Medi ambient 3.989.863,86 € 3,48%
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 22.250,00 € 0,02%
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 7.202.499,42 € 6,29%
Serveis socials i promoció social 5.914.365,76 € 5,16%
Foment de l'ocupació 25.000,00 € 0,02%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 6.115.052,68 € 5,34%
Educació 10.113.598,78 € 8,83%
Cultura 5.751.882,90 € 5,02%
Esport 3.129.231,39 € 2,73%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 3.337.836,24 € 2,91%
Transport públic 1.887.584,63 € 1,65%
Infraestructures 133.495,71 € 0,12%
Altres actuacions de caràcter econòmic 425.656,30 € 0,37%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 1.969.014,98 € 1,72%
Serveis de caràcter general 12.449.896,27 € 10,87%
Administració financera i tributària 5.545.116,78 € 4,84%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 09 abril 2024.

Ingressos
130%
Despesa
120%

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 41.889.240,00 € 392,56 € 36,57 %
Impostos indirectes 3.896.330,00 € 36,51 € 3,40 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 26.029.510,68 € 243,93 € 22,73 %
Transferències corrents 21.502.926,55 € 201,51 € 18,77 %
Ingressos patrimonials 6.619.366,91 € 62,03 € 5,78 %
Transferències de capital 5.844.680,50 € 54,77 € 5,10 %
Passius financers 8.750.000,00 € 82,00 € 7,64 %
Total 114.532.054,64 € 1.074,19 €