Seguretat i mobilitat ciutadana

Pressupost inicial / hab.

114,63 €

Pressupost inicial

11,88 M€

% execució

95,99 %
Despesa real són 11,4 M€

% sobre el total del press.

11,04 %

Mitjana despesa provincial

877.868,27 €

Sobre aquesta partida

Comprèn totes les despeses dels serveis relacionats amb la seguretat i mobilitat ciutadana i aquells que hagi de realitzar l'entitat local per col·laborar amb l'administració general de l'Estat o de la comunitat autònoma en suport dels serveis de protecció i defensa civil, actuacions en cas de calamitats o catàstrofes, prevenció i extinció d'incendis i accions en general destinades a la protecció dels béns de l'entitat local o dels particulars, així com les que facin referència a l'ordenació del trànsit i de l'estacionament de vehicles. Es tipifiquen cinc grups de programes, es distingeixen els que tenen per finalitat la cobertura de despeses generals d'administració associades directament als serveis de seguretat ciutadana i protecció civil. A aquests efectes, s'entén per administració general les activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració gral. de seguretat i protecció civil 1,72% 204.636,45 €
Seguretat i ordre públic 82,24% 9,77 M€
Ordenació del trànsit i de l'estacionament 0,11% 12.977,25 €
Mobilitat urbana 14,02% 1,67 M€
Protecció civil 1,91% 226.961,49 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 85,26% 10,13 M€
Despeses corrents en béns i serveis 12,72% 1,51 M€
Transferències corrents 0,10% 12.090 €
Inversions reals 1,92% 227.977,25 €