Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 46.400.838,97 € 449,65 € 34,19 %
Impostos indirectes 2.918.664,73 € 28,28 € 2,15 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 21.334.926,25 € 206,75 € 15,72 %
Transferències corrents 23.448.929,92 € 227,23 € 17,28 %
Ingressos patrimonials 33.560.000,00 € 325,21 € 24,73 %
Transferències de capital 5.048.956,00 € 48,93 € 3,72 %
Actius financers 3.000.000,00 € 29,07 € 2,21 %
Total 135.712.315,87 € 1.315,12 €

Cerca una partida específica