En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 27 febrer 2024.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

1.315,12 €
Pressupost per habitant actual: 1.315,12 €

Pressupost inicial

135,71 M€
Pressupost actual: 135,71 M€

Execució

99% del pressupost actual

Habitants

103.194

Capacitat d'autofinançament

55.34 %
21,66 % menys vs 2014

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 42.757.000,00 € 31,51%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 11.164.960,17 € 8,23%
Habitatge i urbanisme 3.814.068,07 € 2,81%
Benestar comunitari 18.061.491,74 € 13,31%
Medi ambient 2.815.574,44 € 2,07%
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 7.672,42 € 0,01%
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 312.000,00 € 0,23%
Serveis socials i promoció social 7.303.492,42 € 5,38%
Foment de l'ocupació 450.000,00 € 0,33%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 5.998.139,53 € 4,42%
Educació 8.575.199,93 € 6,32%
Cultura 4.563.458,23 € 3,36%
Esport 2.360.088,03 € 1,74%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 7.172.576,80 € 5,29%
Transport públic 1.727.264,55 € 1,27%
Infraestructures 174.000,00 € 0,13%
Altres actuacions de caràcter econòmic 283.282,84 € 0,21%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 2.382.675,47 € 1,76%
Serveis de caràcter general 9.484.865,11 € 6,99%
Administració financera i tributària 6.304.506,12 € 4,65%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 27 febrer 2024.

Ingressos
102%
Despesa
99%

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 46.400.838,97 € 449,65 € 34,19 %
Impostos indirectes 2.918.664,73 € 28,28 € 2,15 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 21.334.926,25 € 206,75 € 15,72 %
Transferències corrents 23.448.929,92 € 227,23 € 17,28 %
Ingressos patrimonials 33.560.000,00 € 325,21 € 24,73 %
Transferències de capital 5.048.956,00 € 48,93 € 3,72 %
Actius financers 3.000.000,00 € 29,07 € 2,21 %
Total 135.712.315,87 € 1.315,12 €

Cerca una partida específica