Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 47.254.113,33 € 456,05 € 43,92 %
Impostos indirectes 2.789.225,94 € 26,92 € 2,59 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 20.846.312,80 € 201,19 € 19,37 %
Transferències corrents 23.727.967,50 € 229,00 € 22,05 %
Ingressos patrimonials 480.000,00 € 4,63 € 0,45 %
Transferències de capital 6.853.956,00 € 66,15 € 6,37 %
Actius financers 3.000.000,00 € 28,95 € 2,79 %
Passius financers 2.649.616,17 € 25,57 € 2,46 %
Total 107.601.191,74 € 1.038,47 €

Cerca una partida específica