En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 26 novembre 2022.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

1.038,47 €
Pressupost per habitant actual: 1.038,47 €

Pressupost inicial

107,6 M€
Pressupost actual: 107,6 M€

Execució

100% del pressupost actual

Habitants

103.615

Deute

224,34 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 11.225.000,00 € 10,43%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 11.877.451,28 € 11,04%
Habitatge i urbanisme 3.717.542,02 € 3,45%
Benestar comunitari 17.723.063,66 € 16,47%
Medi ambient 2.810.731,83 € 2,61%
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 7.691,60 € 0,01%
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 312.000,00 € 0,29%
Serveis socials i promoció social 7.976.646,09 € 7,41%
Foment de l'ocupació 75.717,20 € 0,07%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 5.839.270,06 € 5,43%
Educació 8.839.521,76 € 8,22%
Cultura 4.911.514,16 € 4,56%
Esport 4.946.522,82 € 4,60%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 7.133.609,95 € 6,63%
Transport públic 1.491.207,32 € 1,39%
Infraestructures 126.556,19 € 0,12%
Altres actuacions de caràcter econòmic 2.350.413,08 € 2,18%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 2.419.006,24 € 2,25%
Serveis de caràcter general 7.879.667,86 € 7,32%
Administració financera i tributària 5.938.058,62 € 5,52%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 26 novembre 2022.

Ingressos
104%
Despesa
100%

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 47.254.113,33 € 456,05 € 43,92 %
Impostos indirectes 2.789.225,94 € 26,92 € 2,59 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 20.846.312,80 € 201,19 € 19,37 %
Transferències corrents 23.727.967,50 € 229,00 € 22,05 %
Ingressos patrimonials 480.000,00 € 4,63 € 0,45 %
Transferències de capital 6.853.956,00 € 66,15 € 6,37 %
Actius financers 3.000.000,00 € 28,95 € 2,79 %
Passius financers 2.649.616,17 € 25,57 € 2,46 %
Total 107.601.191,74 € 1.038,47 €